Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är Innowearable AB.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av textilier med inbyggda sensorer för sportoch
hälsoområdet samt därmed förenlig verksamhet

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 50000 och högst 200000 sek.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja
att ändå utse revisor.

§ 8 Kallelse
Kallelse sker genom e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.